Om uw gebruikservaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies. Als u op akkoord klikt, dan geeft u toestemming op alle functionele, analyse en trackingcookies. Wij gebruiken deze gegevens voor het optimaliseren van de website. U kunt uw voorkeur altijd aanpassen via “instellingen”. Een overzicht van alle cookies bekijkt u op onze cookies pagina. In onze privacyverklaring leest u hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

Ik ga akkoordNee, liever niet
Cookievoorkeuren
SluitenOpslaan

Algemene voorwaarden van WeDriveCars

Artikel 1: Definities


In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

 1. Opdrachtnemer: WeDriveCars, onderdeel van IForFacility, gevestigd te Den Haag, aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon met wie door WeDriveCars de opdracht wordt aangegaan.
 3. (Student) Chauffeur: de persoon die voor opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden verricht.
 4. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.
 1. Werkzaamheden: alle handelingen waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de handeling zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.
 2. Rittijd: de tijd die een (Student) chauffeur rijdend in de auto van de Opdrachtgever doorbrengt, waarbij de (Student) chauffeur per 2 uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een kwartier rusttijd.
 3. Wachttijd: de tijd die een (Student) chauffeur wachtend doorbrengt op verzoek van de opdrachtgever.
 4. Rusttijd: de tijd die de (Student) chauffeur al rustend doorbrengt, per 2 uur onafgebroken rijden heeft de (Student) chauffeur recht op een rusttijd van een kwartier.
 5. Reistijd: de tijd die een (Student) chauffeur doorbrengt om op het door opdrachtnemer aangegeven startadres te komen of om weer terug thuis te komen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WeDriveCars en een opdrachtgever. Verandering in deze Algemene Voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 2. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden worden door WeDriveCars nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enige moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. WeDriveCars en de opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige of vernietigde bepalingen over een te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Indien WeDriveCars niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekend dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WeDriveCars in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 5. Door WeDriveCars gedane aanbiedingen en prijsopgaven (en de gegevens daaruit) mogen niet aan derden worden verstrekt/overgedragen indien er geen voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven.
 6. De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene partij op de andere partij en laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet.
 7. Alle titelwoorden die gebruikt worden in deze Algemene Voorwaarden en/of in een overeenkomst zijn voor het gemak en zijn van geen enkel belang voor de interpretatie van de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst. Hieraan kunnen door Partijen dan ook geen rechten worden ontleend.
 8. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor WeDriveCars, maar ook voor de bestuursleden van WeDriveCars en voor de werknemers van WeDriveCars, als waren zij door henzelf gedongen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van WeDriveCars zijn vrijblijvend en aldus herroepelijk.
 2. Een overeenkomst tussen WeDriveCars en de Opdrachtgever komt tot stand uitsluitend na schriftelijke bevestiging en/of telefonische bevestiging gevolgd door een schriftelijke opdrachtbevestiging door WeDriveCars van de door de Opdrachtgever geplaatste opdracht, dan wel door uitvoering van de opdracht door WeDriveCars.
 3. Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst binden WeDriveCars uitsluitend indien en voor zover deze door WeDriveCars schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in het aanbod kunnen WeDriveCars niet binden.
 5. De geldigheid van een aanbod staat vermeld op de offerte.

Artikel 4: Uitvoering van werkzaamheden

 1. Aanvang van de Werktijd is het tijdstip dat de (Student) chauffeur aanvangt met de werkzaamheden en wordt in overleg met WeDriveCars vastgesteld.
 2. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden na aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien de omstandigheden na aanvaarding van de opdracht wijzigen, meldt WeDriveCars dit tijdig aan Opdrachtgever en is WeDriveCars gerechtigd om de tarieven aan te passen, de overeenkomst te wijzigen c.q. de overeenkomst te ontbinden. WeDriveCars meldt zulks per omgaande.
 3. Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden worden slechts bij benadering opgeven. Opgegeven termijnen binden WeDriveCars niet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. WeDriveCars zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 5. Indien de opdrachtgever niet (tijdig) de juiste informatie verstrekt voor het uitvoeren van de opdracht, kan WeDriveCars de verplichtingen jegens de opdracht opschorten. Het risico van de schade ontstaan door de niet volledige aangeleverde informatie of het tijdig leveren van informatie ligt in zijn geheel bij de opdrachtgever.

Artikel 5: Selectie

1. WeDriveCars is geheel vrij in de keuze van de (Student) chauffeur die voor de werkzaamheden wordt ingezet.                 Opdrachtgever kan een voorkeur uitspreken, maar WeDriveCars is niet gehouden hier navolging aan te geven.

Artikel 6: Bobservice: Prijzen, bijkomende kosten en eventuele annuleringskosten voor de Bobservice

 1. De calculator op de website www.wedrivecars.nl berekent de rit prijs met eventuele tussenstops.
 2. De berekende prijzen op de website zijn inclusief 10 minuten wachttijd. Na 10 minuten geldt een tarief per minuut.
 1. Bij evenementen wordt i.v.m. drukte op de weg eventueel wachttijd gerekend voor de tijd dat er in de file gestaan wordt. De wachttijd stopt zodra de Bobchauffeurs hun weg kunnen vervolgen en er geen file meer is.
 2. De klant kan de rit wijzigen of annuleren tot 1,5 uur voor aanvang van de rit. Wordt de rit te laat geannuleerd, dan wordt de minimaal het tarief van de eerste 10 kilometer doorbelast aan de klant. Indien er al kilometers door onze Bobservice chauffeurs zijn gemaakt, kunnen er nog extra kosten doorbelast worden.
 3. Alle prijzen op die op de website vermeld zijn voor de Bobservice zijn inclusief btw.

Artikel 7: Prijzen en bijkomende kosten (student) chauffeur

 1. Aan de Opdrachtgever zal naar aanleiding van de gesloten overeenkomst in rekening worden gebracht de rijtijd (inclusief Rusttijd) en Wachttijd, waarbij de totale tijd wordt afgerond op 15 minuten naar boven, met een minimum van drie uur per opdracht.
 2. De door WeDriveCars opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
 3. Wanneer een opdracht aaneengesloten langer dan 6 uur duurt, wordt er ten behoeve van de (Student) chauffeur een maaltijdvergoeding van maximaal € 7,50.- in rekening gebracht. De daadwerkelijke kosten worden berekend.
 4. Wanneer een opdracht aaneengesloten langer dan 8 uur duurt, wordt er ten behoeve van de (Student) chauffeur een maaltijdvergoeding van maximaal € 20,- in rekening gebracht. De daadwerkelijke kosten worden berekend.
 5. Noodzakelijkerwijs door de (Student) chauffeur te maken overnachtingkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Parkeerkosten en tolgelden zullen door de (Student) chauffeur ter plaatse worden voldaan, tenzij de (Student) chauffeur om bijzondere redenen daartoe niet in staat is. In de laatste geval zal ter plaatse met Opdrachtgever worden overlegd of de kosten direct door de Opdrachtgever kunnen worden voldaan. De gemaakte parkeerkosten, tolgelden en andere kosten gemaakt in overleg met de Opdrachtgever, worden door middel van facturatie aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Kosten van onderhoud van de auto van de Opdrachtgever, verzekering, wegenbelasting, slijtage aan auto, benzinekosten en overige kosten samenhangend met het gebruik van de auto van Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst geen gebruik wordt gemaakt van het eigen Voertuig van de Opdrachtgever, maar van een door en via WeDriveCars ter beschikking gesteld Voertuig, zullen de brandstofkosten, huurkosten en overige kosten die direct samenhangen met de huur en gebruik van de huurauto na het beëindigen van de werkzaamheden door middel van facturatie aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 8. Reiskosten van de (Student) chauffeur (naar en van de afgesproken plaats) worden door middel van facturatie in rekening gebracht bij Opdrachtgever indien de (Student) chauffeur dient te reizen buiten de grenzen van de eigen woonplaats. De (Student) chauffeur zal indien mogelijk gebruiken maken van zijn OV – jaarkaart, tenzij redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat de afgesproken plaats met het Openbaar Vervoer te bereiken vanwege de locatie of het tijdstip. Indien er kosten worden gemaakt voor het van het Openbaar Vervoer, pendelbus, pendelauto of taxi, wordt dit aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien er in het weekeinde gebruik moet worden gemaakt van het Openbaar Vervoer, worden de reiskosten doorbrekend aan Opdrachtgever.
 9. Indien de (Student) chauffeur geen gebruik maakt van Openbaar Vervoer maar van zijn eigen auto, of een auto ter beschikking gesteld door WeDriveCars, wordt Opdrachtgever een vergoeding van € 0,33 per kilometer in rekening gebracht
 10. (vanaf afgesproken plaats Opdrachtgever tot aan huisadres van (Student) chauffeur). Van eventueel te berekenen reiskosten van de (Student) chauffeur, inclusief Openbaar Vervoerskosten en taxikosten, zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf op de hoogte worden gesteld.
 11. Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerde of verhoogde belastingheffingen en andere belastingen voor zover betrekking op de opdracht, komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8: Facturatie en betaling

 1. De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de in artikel 7 gemaakte kosten en prijzen. De facturen worden opgemaakt op basis van de door de (Student) chauffeur opgegeven uren en door de (Student) chauffeur en WeDriveCars gemaakte kosten met betrekking tot de opdracht.
 2. De betalingstermijn is een fatale termijn, de opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim.
 3. Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door WeDriveCars in de factuur aangegeven wijze, onder vermelding van het factuurnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of op de factuur anders aangegeven.
 4. Betaling van het verschuldigde bedrag aan een ander dan de Opdrachtgever geldt niet als bevrijdende betaling. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van de factuur met de door hem gepretendeerde vorderingen op WeDriveCars.
 5. Bij de versturen van een aanmaning wordt het factuur bedrag met € 2,50 administratiekosten verhoogt. Indien wij de betaling 14 dagen na aanmaning nog niet hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt de administratiekosten te verhogen naar
 6. € 30,-. Mocht de betalingen alsnog uitblijven zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een derde partij, waarbij alle kosten zullen worden doorberekend.
 7. Opdrachtgevers die een betalingstermijn hanteren van 30 dagen of langer kunnen dit in overleg aanvragen, bij toezegging worden er 5% administratiekosten doorberekend.
 8. Eventuele vragen, dan wel opmerkingen over een ontvangen factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum bij WeDriveCars kenbaar te worden gemaakt, bij
 9. gebreke wordt het factuur als akkoord bevonden en beschouwd. Eventuele vragen en/of opmerkingen na voornoemde periode worden niet in behandeling genomen.
 10. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet dan wel indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, ook in het geval facturatie nog niet heeft plaatsgevonden.
 11. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldingen van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vordering(en). Een en ander ongeacht een eventuele andersluidende aanwijzing van de Opdrachtgever.

Artikel 9: Zekerheid

 1. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, of anderszins goede grond bestaat dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van WeDriveCars terstond genoegzame en in de door WeDriveCars gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten of ontbinden.
 2. Indien de Opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid a niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen jegens WeDriveCars direct opeisbaar.
 3. WeDriveCars behoud altijd het recht om zekerheid te vragen van de Opdrachtgever.

Artikel 10: Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling van de Opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens vennootschap, of wanneer het vermogen van de Opdrachtgever onder bewind wordt gesteld, de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, of wanneer op de Opdrachtgever de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard, is WeDriveCars te zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem ver toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. WeDriveCars is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.
 2. Indien behoorlijke nakomen door WeDriveCars ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van WeDriveCars komen – waaronder de omstandigheden in het vorige lid genoemd, weersomstandigheden, stakingen, overheidsmaatregelen zoals wegwerkzaamheden, de toestand van de auto naar beoordeling van WeDriveCars (zoals het ontbreken van functionerende remmen, geen veiligheidsgordels, kapotte verlichting), vertraging in het Openbaar Vervoer, ziekte van (Student) chauffeur waardoor niet tijdig een vervanging kan worden geregeld, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft WeDriveCars het recht de overeenkomst te ontbinden en is WeDriveCarsaan Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het afsluiten van een WA- verzekering (conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen) en een inzittendenverzekering. Opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

Artikel 12: Verbod op benadering personeel

 1. Het is voor de Opdrachtgever niet toegestaan om binnen een periode van één jaar na de laatst uitgevoerde opdracht van de (Student) chauffeur van WeDriveCars aan de Opdrachtgever, om zonder toestemming van WeDriveCars om, (Student) chauffeurs te benaderen met het verzoek gelijk, gelijksoortig of aanverwante diensten uit te voeren.
 2. Indien dit verbod onder punt 1 overtreden wordt, heeft WeDriveCars recht op een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,- alsmede een bedrag van € 450,- per dag of een gedeelte van een dag voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Voor directe/indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, immateriële schade, bedrijfsschade, letsel, verliezen en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de Opdrachtgever of aan derden is WeDriveCars niet aansprakelijk.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid a van dit artikel is WeDriveCars niet aansprakelijk voor: het niet of niet tijdig bereiken van de bestemming van Opdrachtgever als gevolg van onder meer slechte weeromstandigheden, omstandigheden in het verkeer welke vertraging veroorzaken, het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de (Student) chauffeur als gevolg van vertraging in het Openbaar Vervoer of in het verkeer, dan wel door enige andere al dan niet voorziene oorzaak.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid a van dit artikel is WeDriveCars niet aansprakelijk voor; Schade aan het Voertuig die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht; schade of kosten als gevolg van het verlies van de no claim en/of de bonuskorting op de autoverzekering van de opdrachtgever; schade ontstaan van zaken en/of c.q. letsel bij inzittenden c.q. de passagier(s) aanwezig in het Voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht; schade of kosten en gevolge van een verkeersongeval en/of verkeersovertreding en andere gevolgschade.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart WeDriveCars tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met door WeDriveCars verrichte werkzaamheden.

Artikel 14: Overmacht

 1. Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard is WeDriveCars bevoegd, hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, alles zonder dat de Opdrachtgever hieraan jegens WeDriveCars enig recht ontleent, zoals een vergoeding van hotelkosten, taxivergoeding en/of andere schadevergoeding(en). De Opdrachtgever is verplicht het gedeelte van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs het geheel te betalen.
 2. Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden verstaan ieder al dan niet van buiten komende omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, oorlog, maatregelen van overheidsredenen zoals wegwerkzaamheden, weersomstandigheden, stakingen, vertragingen in het Openbaar Vervoer, ziekte van de (Student) chauffeur waardoor niet tijdig een vervanging kan worden geregeld en overige omstandigheden waarop WeDriveCars geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15: Annulering (Student) Chauffeur reserveringen

 1. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid om de overeenkomst kosteloos te annuleren, mits de annulering uiterlijk 24 uur voor aanvang opdracht plaatsvindt. Bij (Student) chauffeurs wordt er bij annulering binnen 24 uur van de aanvangvan de opdracht 3 uur doorberekend. Bij directiechauffeurs en auto met chauffeur wordt er bij annulering binnen 24 uur van de aanvang van de opdracht 4 uur in rekening gebracht.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke aanbieding, offerte en opdracht/overeenkomst tussen WeDriveCars en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen WeDriveCars en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst of voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag of, zulks ter vrije keuze van de WeDriveCars, aan een bevoegde rechter.

Artikel 17: Rechtsvorderingen en schadevergoedingen

 1. a. Alle rechtsvorderingen, aanspraken op schadevergoeding verjaren of vervallen na één jaar gerekend vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 18: Klachttermijnen:

 1. Klachten met betrekkingen tot (Student) chauffeurs of werkzaamheden dienen binnen veertien dagen na beëindiging van deze werkzaamheden schriftelijk bij WeDriveCars te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht wordt vermoed naar behoren te zijn uitgevoerd. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

 1. Opdrachtnemer: WeDriveCars, onderdeel van IForFacility, gevestigd te Den Haag, aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon met wie door WeDriveCars de opdracht wordt aangegaan.
 3. (Student) Chauffeur: de persoon die voor opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden verricht.
 4. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken

m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.

 1. Werkzaamheden: alle handelingen waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de handeling zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.
 2. Rittijd: de tijd die een (Student) chauffeur rijdend in de auto van de Opdrachtgever doorbrengt, waarbij de (Student) chauffeur per 2 uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een kwartier rusttijd.
 3. Wachttijd: de tijd die een (Student) chauffeur wachtend doorbrengt op verzoek van de opdrachtgever.
 4. Rusttijd: de tijd die de (Student) chauffeur al rustend doorbrengt, per 2 uur onafgebroken rijden heeft de (Student) chauffeur recht op een rusttijd van een kwartier.
 5. Reistijd: de tijd die een (Student) chauffeur doorbrengt om op het door opdrachtnemer aangegeven startadres te komen of om weer terug thuis te komen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WeDriveCars en een opdrachtgever. Verandering in deze Algemene Voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 2. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden worden door WeDriveCars nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.